Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8453 7b10 400
5316 d268 400
2596 f8dd 400
6434 8823 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacomatosegirl comatosegirl
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viacomatosegirl comatosegirl
7503 28a2 400
3047 08a4 400
Reposted fromrisky risky vianokturnal nokturnal
Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl
6389 4a87 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
7669 32b8 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viacomatosegirl comatosegirl
4281 5517 400
Reposted fromoll oll viaaanisiowe aanisiowe
4483 2258 400
8961 7c6a 400
Reposted from4777727772 4777727772 viacomatosegirl comatosegirl
0113 9640 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viaoblivious oblivious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl