Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
końcówka lata ma taki specyficzny zapach, który unosi się w powietrzu (...)
— chilli zet
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaintimates intimates
9613 44c2 400
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viaanybreath anybreath
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać. Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
3519 9da9 400
Reposted fromdivi divi viaAinsworthCass AinsworthCass
2380 639f 400
0035 993e 400
7607 6eeb 400

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina vianokturnal nokturnal
ciągle mi nie wychodzi nic w tym życiu..
— sialalala
Reposted fromstarryeyed starryeyed viapikkumyy pikkumyy
2141 2dc3 400
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPrzygnebiona Przygnebiona
1480 3171 400
Reposted fromeuo euo viaasiunka2991 asiunka2991
5949 1e00 400
Reposted fromdeviate deviate viaasiunka2991 asiunka2991
3073 a7c3 400
5221 d8e7 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasiunka2991 asiunka2991
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl