Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9073 d9e2 400
Reposted fromemsik emsik viaaanisiowe aanisiowe
6540 6a3f 400
Reposted fromSapereAude SapereAude viaaanisiowe aanisiowe
6326 3ff0 400
Reposted fromhermina hermina viaaanisiowe aanisiowe
5686 fb17 400
5506 bf8c 400
Reposted fromcontigo contigo viaaanisiowe aanisiowe
9788 2ea8 400
Reposted frommakle makle viaaanisiowe aanisiowe
5237 452c 400
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychedelix psychedelix
3974 c7db 400
Reposted fromlittlefool littlefool viapsychedelix psychedelix
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viameem meem
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viameem meem
4776 6d4d 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viacomatosegirl comatosegirl
2703 001d 400
Reposted fromdivi divi viacomatosegirl comatosegirl
5349 df31 400
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
4702 6345 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viacomatosegirl comatosegirl
5449 69c9 400
2769 7c84 400
Reposted fromsavatage savatage vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl