Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7143 c6a4 400
Reposted fromkarahippie karahippie viasecousse secousse

Odpowiedzi bolą.

— Dlatego nie pytam.
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viapsycha psycha
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
4326 302a 400
Reposted fromdelain delain viacomatosegirl comatosegirl
1923 827e 400
Reposted fromoutoflove outoflove viacomatosegirl comatosegirl
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamanartist iamanartist
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianecropixie necropixie
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
8441 562b 400
Reposted fromonlyman onlyman viacomatosegirl comatosegirl
1548 d014 400
Reposted fromjaggal jaggal viaaanisiowe aanisiowe
8441 562b 400
Reposted fromonlyman onlyman viacomatosegirl comatosegirl
3325 ba95 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viacomatosegirl comatosegirl
3479 34d7 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacomatosegirl comatosegirl
8491 33e7 400
Reposted fromonlyman onlyman viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl